Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.         De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden. 

2.         “Huurder” gaat akkoord met de nog op te registreren  kilometerstanden bij vertrek en terugkomst van het voertuig.  Registratie van deze standen zal geschieden op deel 2 van deze overeenkomst.

3.         “Huurder” gaat akkoord met de nog op te registreren  tijdstippen  bij vertrek en terugkomst van het voertuig.  Registratie van deze tijdstippen  zal geschieden op deel 2 van deze overeenkomst.

4.         “Huurder” gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de benzinetank bij vertrek en terugkomst van het voertuig. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit een en ander laat onverlet het uitgangspunt dat de voertuig met een volledig gevulde benzinetank in ontvangst is genomen en ook weer teruggegeven dient te worden (zie artikel 14).

5.         “Huurder” en verhuurder verklaren bekend te zijn met het; ophaal- en inlever adres van het voertuig.

6.            “Huurder” verklaart dat dat huurder en bestuurder, 21 jaar of ouder te zij en tenminste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.


Artikel 2

1.         Gedurende de tijd dat “huurder”  over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals benzine, olie, stalling en bandenreparaties, voor rekening van de “huurder” .

2.         Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de “huurder” . Verhuurder is lid van de ANWB, huurder kan in overleg met “huurder” overeenkomen om van deze wegsleepdienst gebruik te maken eventuele, de eventueel daaraan verbonden  extra kosten, zijn voor rekening van de “huurder”.

3.         Verhuurder verklaart géén gelijkwaardige voertuig beschikbaar te kunnen stellen, indien het voertuig niet beschikbaar kan zijn, door mechanische falen of andere omstandigheden, waardoor het voertuig niet operationeel is.
 

Artikel 3

Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de “huurder”.


Artikel 4

De “huurder” is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 5

De huurder en “bestuurder” verklaren bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder en “bestuurder” gewenst mochten worden moeten door de huurder en “bestuurder” zelf en voor eigen rekening worden gesloten.


Artikel 6

1.         De “huurder“ is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de “bestuurder“ en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA Casco verzekering gedekt is.

 

2.         De “huurder” vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

 

3.         De “huurder” vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (zie artikel 14).
 

4.         De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de “huurder” bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het voertuig, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

5.         Mechanische en/of motorische schade, opvallende slijtage aan banden, remmen, koppeling of andere delen, of andere schades die ontstaan zijn door onverantwoord of verwijtbaar rijgedrag, onkosten hiervan zullen op de “bestuurder” worden verhaald.

Artikel 7

1.         Indien het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten moet het voertuig met de bijgeleverde sloten deugdelijk worden beveiligd. Indien het voertuig 's nacht onder beheer van de huurder is, is deze verplicht het voertuig te stallen op een deugdelijke veilige wijze. Bij voorkeur in een afgesloten garage.

2.         Alleen de in de huurovereenkomst genoemde berijder(s)  mogen het voertuig besturen. Het doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan zonder toestemming van verhuurder. Huurder dient er voor te zorgen dat het voertuig op behoorlijke wijze behandelt, verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt en dat voor overbelasting en beschadiging van het in- en exterieur wordt gewaakt.

3.         Met het voertuig rijden op een openbaar, dan wel afgesloten circuit, niet-openbare wegen, vliegvelden, of in het buitenland, is niet toegestaan.

Artikel 8

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder en/of de bestuurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De “huurder en bestuurder” zijn  verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder en/of de bestuurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.


Artikel 9

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het voertuig met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.


Artikel 10

Indien het voertuig per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het voertuig niet 's avonds voor 24.00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van het voertuig dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximumverlenging van de huurtijd wordt overschreden.


Artikel 11

Indien het gehuurde voertuig niet binnen de afgesproken huurtijd bij de verhuurder is afgeleverd, is de “huurder” aan de verhuurder voor iedere uur dat het voertuig te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete ter hoogte van het in artikel 14 vermelde bedrag.


Artikel 12

1.         De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
 

2.         De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn, dat huurder en / of “bestuurder” en voertuig risico lopen voor het veroorzaken van schade aan het voertuig dan wel een aanrijdingen .


Artikel 13

De verhuurder heeft een WA Casco verzekering, met schadeverzekering voor inzettende afgesloten op het voortuig, met een eigenrisico van (afhankelijk van afgesloten verzekering):

-          Basis verzekering: € 900,-- per gebeurtenis.

-          ER 500 verzekering: € 500,-- per gebeurtenis.

-          ER 700 verzekering: € 700,-- per gebeurtenis.


Artikel 14

Overzicht boetes:

 

Verhuurder:

Reden

Boete

Verhuurder annuleert boeking (na bevestigde boeking).

alle betaalde kosten door huurder worden geretourneerd.

Verhuurder > 30 min. te laat aanwezig bij start verhuur

Totale tijd vermenigvuldigd met de overeengekomen uurprijs wordt niet in rekening gebracht.

Huurder:

Reden

Boete

Reservering annuleren vóór bevestiging door verhuurder

Geen kosten

Huurder annuleert boeking (na bevestigde boeking)

 

 

 

> 24 uur voor boeking: 10% van overeengekomen huursom met een minimum van € 50,-- (aanbetaling) boete. Refund van overige verhuursom.

< 24 uur voor boeking: Geen refund

Note: Het geïnde huurbedrag wordt volledig uitgekeerd aan de verhuurder, exclusief aanbetaalde borg.

Borg (indien reeds  voldaan) wordt terug gestort op rekening van huurder.

Bestuurder levert het voertuig te laat in (zonder toestemming van de verhuurder)

 

€ xx,-- per uur (afhankelijk van huurtijd)

De kosten per uur worden volledig uitgekeerd aan de verhuurder.

Voertuig retour zonder brandstof aan te vullen tot oorspronkelijke brandstofpeil

De brandstofkosten worden volledig uitgekeerd aan de verhuurder.

Verkeerde brandstof gebruikt

reinigings- en bijkomende reparatiekosten van het voertuig.

Verkeers- en parkeerboetes

kosten van de boete

Reiniging van het voertuig

reinigingskosten van het voertuig

Schade

€ 25 administratiekosten + kosten van het schadeherstel met een maximum van het overeengekomen eigen risico